Si një donator

Disa nga donatorët e shoqatës në projekte të ndryshme gjatë viteve janë:

- Komisioni Evropian / Programi Youth in Action

- Bashkimi Evropian / Fondi IPA

- Keshilli i Evropes

- SOROS Foundation

- Ministria e Kultures, Rinise dhe Sporteve

- Share SEE

- Handicap International

- Kind Zijn Trust, Etc.