Përtej Barrierave fton kompani me përvojë në ndërtimin e serave të shprehin interesin e tyre për shërbimet e mëposhtme:

-Ndërtimi i serës dhe përgatitja e planit të detajuar të punës sipas specifikimeve në TOR
-Koordinimi i projektit të ndërtimit të serës
-Sigurimi i materialeve dhe burimeve të ndërtimit
-Leje për ndërtim të serës
Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni dokumentat e mëposhtme!

#CFLI #CANADAINALBANIA

Subjektet e interesuara duhet të dërgojnë dokumentat e kërkuara brenda datës 5 Shtator 2023 në kopje fizike ne zyrat e organizates Pertej Barrierave ne adresen:
“Shoqata Pertej Barrierave, Adresa: Rr. Don Bosko, Pall Gener 2, Kati 6, Ap 47, Tirana, Albania”
Dokumentet duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur, të shënuar Emrin e Subjektit tuaj dhe si me poshte:
Ref.: BBA 01/2023
Projekti : “Green skills for youth with hearing impairment”
Informacione apo pyetje të mëtejshme mbi aplikimin mund të merren nga Organizata Përtej Barrierave
deri në datën 25 Gusht 2023, ora 16:00 me email tek [email protected]

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »