Beyond Barriers Publications

Institucionalizimi i Punës Rinore në Shqipëri

Ky publikim është realizuar nga Përtej Barrierave dhe Kongresi Rinor Kombëtar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022, me mbështetjen financiare të Bashkisë Tiranë dhe Kongresit Rinor Kombëtar me qelim krijimin e një mjedisi institucional që njeh vlerën e shtuar që ka Puna Rinore dhe ndikimin e saj socio-ekonomik në Shqipëri, duke e institucionalizuar dhe njohur këtë praktikë

RAPORTI VJETOR 2022

Ky është raporti vjetor i vitit 2022 i Përtej Barrierave.

Udhëzues: Standardet Kombëtare për Kontributin e Vullnetarëve

Ky dokument është produkt i projektit VullnetarizmiPikëAl dhe ka si qëllim që të sigurojë një kornizë për të udhëhequr dhe mbështetur sektorin e vullnetarizmit në Shqipëri.

Letër Politike: Njohja dhe nxitja e vullnetarizmit në Shqipëri përmes përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues.

Ky dokument është produkt i projektit VullnetarizmiPikëAl dhe synon të jetë një mjet advokacie dhe lobimi me qëllim krijimin e një mjedis që mundëson vullnetarizmin e qëndrueshëm në nivel kombëtar, duke përmirësuar kuadrin ligjor ekzistues.

Plani per Barazine gjinore

Ky Plan për Barazinë Gjinore (PBGJ) përfaqëson angazhimin e parë formal të Përtej Shoqata e Barrierave (BBA) për të adresuar sistematikisht barazinë gjinore brenda organizatës dhe aktiviteteve të saj. Plani u zhvillua përmes një procesi bashkëpunues duke përfshirë Bordin e Drejtorëve të BBA, anëtarët e stafit dhe palët kryesore të interesit. Duke njohur rëndësinë e barazisë gjinore si vlerë thelbësore, bordi e inicioi procesin nga kryerja e një rishikimi të plotë të politikave dhe praktikave ekzistuese për të identifikuar fushat për përmirësim.

Studimi Kombëtar "Vullnetarizmi në Shqipëri"

Ky studim ofron një analizë sasiore dhe cilësore rreth perceptimeve, sfidave dhe preferencave të qytetarëve ndaj angazhimit vullnetar, duke analizuar, gjithashtu sfidat dhe mundësitë e ofruesve të vullnetarizmit dhe institucioneve politikëbërëse në Shqipëri.

Studimi është produkt i projektit VullnetarizmiPikëAl, me mbështetjen e Lëviz Albania, një projekt i Agjensisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Zhvillimi i kornizës ligjore dhe sociale të vullnetarizmit në Europë

Një përmbledhje e kuadrit ligjor, politik, institucional dhe shoqëror të vullnetarizmit në 5 vende të ndryshme të Europës.

Analiza është produkt i projektit VullnetarizmiPikëAl, me mbështetjen e Lëviz Albania, një projekt i Agjensisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Edukimi ndërkulturor si mjet për paqen -Toolkit

Ky dokument është një paketë mjetesh për mësuesit, punonjësit rinorë dhe trajnerët që punojnë me të rinjtë, i prodhuar në kuadër të projektit Walk On- “Ecja në rrugën e pajtimit- fuqizimi i komuniteteve për një shoqëri paqësore”. E gjeni me poshte ne version Anglisht dhe Shqip.

Manual mbi mjetet dixhitale per OSh-te ​

Ky dokument eshte prodhura nga TACSO 3 dhe SEEYN si pjese e programit te ngritjes së kapaciteteve për OShC-të nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia. Ne brendesi do te gjeni mjete te nevojshme dixhitale dhe TIK te cilat mund ti perdorni ne punen tuaj te perditshme ne organizata.

Introduction to advocacy-Basic steps for grassroots organizations

This is a simple guide to help grassroots civil society organisations in advocacy engagement.

January-December 2019 Annual Report - Published May 2020

This our Annual Report for 2019. Looking back at it, it's a lot of work done, thousands of youth, CSOs and institutions that we have supported by our services, trainings, info sessions and assitance. A big THANK YOU to EVERY COLLABORATOR, DONOR, CSO, INSTITUTION, YOUNG PEOPLE and other stakeholders for all the support and collaboration during 2019.

Regional Policy Brief New Age of Reconciliation Generation Z As The Engine - May 2020

This policy Brief is a product of the Erasmus+ funded project “Walking the path of reconciliation- empowering communities for a peaceful society, implemented by BBA and Partners during 2019-2021.

State of play - Reconciliation and no hate speech in WB region

This publication is developed based on findings from 6 desk research reports that mapped good practices and analysed the state of play in reconciliation, education for peace building, as well as hate speech policies in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo*, North Macedonia and Serbia. Based on these reports, a Regional Policy Brief has been produced and published in English, both online and in hard copy.

Volunteer infrastructure in Albania -Status quo and developments- October 2019

This is a brief report that reflects the engagement of volunteers in Albanian civil society organisations and the knowledge that CSOs have on the topic, in relation to infrastructure and legal framework of volunteering and volunteer work. 58 organisations of civil society in Albania have responded to the questionnaire and the data is analysed in the report.

Strengthening regional cooperation through youth work February 2019

This is a project brochure showcasing the implementation of Swapping Cultures Erasing Borders project that BBA implemented during 2018-2019 with the financial support of RYCO.​

Youth Employment and Entrepreneurship – Key Policy Challenges in the Western Balkans- October 2018

It is a collection of four regional policy briefs covering important aspects of employment and entrepreneurship of young people: youth employability, active labour market measures for youth, enabling environment for youth entrepreneurship and lifelong entrepreneurial learning. The publication comes in Albanian and English language. While a link to all WB 6 languages can be found here.

TRAINING MODULE ON ENTREPRENEURSHIP – January 2017

This publication contains 8 workshops and exercises prepared and tested by the participants of the Training for Trainers, which was held in Durres, Albania from 1-9 November 2016. 5 other workshops and exercises in the Module are proposed by the trainers involved in the project, which are experienced in entrepreneurship education and non-formal learning.

Process of Reconciliation in the Western Balkans and Turkey: A Qualitative Study -2017

This qualitative study analyses the attitudes and opinions of citizens, representatives of public, private and civil sector on peace building and the process of reconciliation as well as the role of civil sector in those processes in the mentioned countries. The surveys to compile the study have been conducted in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania and Turkey under the project “Divided Past – Joint Future“.

Survey on Western Balkan people’s perception on active citizenship and European citizenship -June 2014

This is survey done in Albania, Serbia and North Macedonia to measure the perceptions of people towards the active citizenship and European citizenship. The data gathered portrays the knowledge of the citizens about the EU and its structures.

Useful resources

SALTO-YOUTH is a network of six Resource Centres working on European priority areas within the youth field. as part of the European Commission's Training Strategy, SALTO- YOUTH provides non-formal learning resources for youth workers and youth leaders and organises training and contact-making activities to support organisations and National Agencies (NAs) within the frame of the European Commission's Erasmus+ Youth programme and beyond. Read more
In this portal you can find ANYTHING you need related to online learning and digital tools. It’s a website created from a partnership of SEEYN member organizations and it can especially be useful in the COVID times for those who need more info on-online tools. Read more

Compass is a Manual for Human Rights Education with Young People, published by CoE.
Compass offers a wide range of tools, workshops and sessions that you can practice in your
youth work, together with background and historical approach towards human rights. Promoting
human rights is an ongoing and creative process, of which you – as a user of this book – are an
integral part. Read more

Instead Compasito also published by CoE, is another manual that provides specific content on human rights education, a non-formal educational methodology and an intercultural approach, in how to work with children. The core of the manual is its educational activities designed for children. Read more
The Youth Wiki is Europe's online encyclopedia in the area of national youth policies. It covers the eight main fields of action identified in the 2010-2018 EU Youth Strategy: education and training, employment and entrepreneurship, health and well-being, participation, voluntary activities, social inclusion, youth and the world, and creativity and culture. Inside you can find 2 Chapters (Youth policy governance and Voluntary activities) for Albania. Read more
Gender maters is a manual and a resource for working on issues of gender and gender-based violence affecting young people, with young people. Several activities using non formal education and background on the topics, can be found in this resource. Read more
The training kits are thematic publications written by experienced youth trainers. They are easy- to-use handbooks for use in training and study sessions. T-Kits are produced in English. Some of them are also available in French or German. Read more
This handbook has been created as a tool for organisations and programs that want to engage local volunteers in their activities, and for those that want to participate in regional short- and long-term volunteer exchange programs. It can be helpful to the existing or potential volunteers’ managers. Read more
Youth@work is a transnational institutional alliance aiming to foster youth employability and entrepreneurship through the Erasmus+ and European Solidarity Corps EU Programmes​. Find inside useful resources and activities related to the topics. Read more
Translate »