Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” 😊🤝🌱, i financuar nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), synon të krijojë një mjedis që inkurajon dhe lehtëson vullnetarizmin në Shqipëri. Ky projekt ka qëllime të rëndësishme për të promovuar dhe zhvilluar vullnetarizmin në vend:

  1. Promovimi i Standardeve të Vullnetarizmit 🌟📈: Projektin e drejton drejt ngritjes së kapaciteteve të organizatave dhe individëve që ofrojnë vullnetarizmin. Ky aspekt ndihmon në sigurimin e cilësisë së shërbimeve vullnetare dhe respektimin e standardeve të mira në këtë fushë.
  • Nxitja e Zhvillimit të Fushës së Vullnetarizmit 🚀🌍: Nëpërmjet informimit dhe promovimit të mundësive të vullnetarizmit në të gjithë vendin, duke përdorur mjetet dixhitale 📱💻, projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin rreth vullnetarizmit dhe të marrë më shumë pjesëmarrës në këtë veprimtari. Kjo përfshin edhe të rinjtë, të cilët janë një grup i rëndësishëm për të motivuar për të kontribuar në shoqërinë e tyre.
  • Informimi i të Rinjve dhe Publikut të Gjerë 📢👦👧: Projekti synon të informojë të rinjtë dhe publikun e gjerë mbi vlerat, përfitimet dhe standardet e vullnetarizmit. Kjo është një mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me rëndësinë e vullnetarizmit në ndërtimin e një shoqërie më të mirë dhe solidare. 🤗🌍

Ky projekt ka një ndikim të madh në përmirësimin e kuadrit ligjor të vullnetarizmit në Shqipëri dhe në nxitjen e bashkëpunimit ndër-institucional për të përmirësuar dhe promovuar vullnetarizmin. Përmes këtyre përpjekjeve, synohet të krijojë një mjedis më të përshtatshëm dhe të inkurajojë më shumë njerëz të angazhohen në vullnetarizëm, duke e kthyer atë në një mjet për qytetari aktive dhe solidaritet në shoqërinë shqiptare. 🤝🌟

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »