Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering!

Mobile Volunteering i aksesueshëm përmes celularit dhe i projektuar për të gjithë është në duart tuaja
që në vitin 2022. Ky aplikacion bën që aksesimi në informacion dhe mundësitë e vullnetarizmit të jetë
më i lehtë se kurrë, ndihmon ata që kërkojnë projekte apo punë vullnetare dhe asiston organizatat në
gjetjen e vullnetarëve.
Po kërkoni mënyra për të dhënë kontribut?
Po kërkoni projekte vullnetare?
Shkarkoni Mobile Volunteering tani dhe bëni ndryshime në ecje!

Welcome to the Mobile Volunteering app!

Mobile Volunteering is now at your fingertips, accessible through your mobile phone and designed for
everyone since 2022. This app makes accessing information and volunteer opportunities easier than
ever, helping those seeking projects or volunteer work and assisting organizations in finding volunteers.

Looking for ways to give back?
Searching for volunteer projects?
Download Mobile Volunteering now and make a difference on the go!

MobileVolunteering #MundësiVullnetare #VolunteerOpportunities #BëniDallimin #MakeADifference

Komuniteti #Community #PërPërfshirje #GetInvolved #VullnetarizemIQendrueshem

SustainableVolunteering

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »