Jemi të lumtur të ndajmë me ju iniciativën më të re të BBA financuar nga Canada Fund for Local
Initiatives (CFLI) Albania “Green skills për të rinjtë që hasin vështirësi me dëgjimin”.
Ky projekt synon të ndërtojë një serë në ambientet e shkollës speciale, ku të gjithë nxënësit do të kenë
akses të plotë ditor. Ndërtimi i kësaj sere dhe sigurimi i studentëve me njohuri në kopshtari dhe
hortikulturë është një hap strategjik për sigurimin e një të ardhme dinjitoze për ata studentë që
dëshirojnë të vazhdojnë më tej në këtë profesion. Gjithashtu sjell një perspektivë unike për studentët
përsa i perket pajisjes me kompetenca të reja në hortikulturë dhe kopshtari si dhe në procesin e
socializimit me të rinj të tjerë që do të ofrojnë vullnetarizëm në serë.
Projekti do të zbatohet në “Instituti i nxënësve që nuk dëgjojnë” në Tiranë i cili bashkon nën një çati 76
studentë nga i gjithë vendi që hasin vështirësi përsa i përket dëgjimit dhe të folurit. Pavarësisht natyrës
së Tiranës ku aksesueshmëria mbetet një çështje e rëndësishme për njerëzit dhe studentët me aftësi të
kufizuara. Integrimi i një sere në një shkollë speciale paraqet një mundësi premtuese për formimin
profesional dhe punësimin në të ardhmen, duke ofruar një platformë të shkëlqyer për përfshirje dhe për
t’i fuqizuar ata të bëhen të pavarur.
Nepërmjet projektit do të ofrohet një qasje inovative ndaj të mësuarit duke lidhur edukimin formal me
metodologjinë joformale dhe pajisja e nxënësve të institutit me mundësi punësimi dhe aftësi të buta.

————————————————————————————————————-
We are happy to share with you the newest initiative of BBA financed by Canada Fund for Local
Initiatives (CFLI) Albania “Green skills for youth with hearing impairment”.
This project seeks to build a greenhouse at the premises of the special school, where all pupils and
students would have full daily access. Building a greenhouse and providing students with knowledge in
gardening and horticulture is a strategic step to assure a dignified future for those students that would
like to continue further in this profession. This project will bring a unique perspective for the students
for being equipped with new competencies in horticulture and gardening as well as in socializing process
with other young people who will volunteer and help them in the greenhouse.
The project will be implemented at the “Institute for the Deaf Pupils” in Tirana which is a home for 76
students with hearing and speech impairments from across all country. Despite Tirana nature,
accessibility remains a significant issue for people and students with disabilities. However, the
integration of a greenhouse in a state institution for deaf and mute students presents a promising
opportunity for vocational training and future employment, offering an excellent platform for inclusion
and empowerment.
This project will offer a new innovative approach to learning by connecting formal education with non-
formal methodologies and equipping school students with employability and soft skills.

CFLI #CanadainAlbania

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »