What Makes Our Special Greenhouse So Special?
Through building a greenhouse at the premises of the Institution for pupils with hearing impairment we
believe in cultivating not just plants but also dreams and opportunities. Our Here’s what makes it truly
exceptional:
Therapeutic Benefits: Gardening offers therapeutic benefits, helping our students improve motor
skills, sensory awareness, and cognitive development.
Year-Round Learning: Regardless of the weather, our greenhouse provides a year-round learning
environment. It’s a classroom without walls where children can explore the wonders of nature.
Cultivating Independence: Through gardening, students gain a sense of independence and
accomplishment. They learn to care for plants and witness the fruits of their labor, boosting their self-
esteem.
Community Engagement: The greenhouse is a hub for community engagement. Families, volunteers,
and the local community come together to support children’s growth and learning.
Environmental Education: Our greenhouse also serves as an eco-friendly haven, teaching students
about sustainable practices and the importance of environmental conservation.
Joy and Connection: Most importantly, our special greenhouse is a place of joy, laughter, and
connection. It’s where friendships blossom, and memories are made.
—————————————————————————————————-

Çfarë e bën serën tonë speciale kaq speciale?
Përmes ngritjes serës në ambientet e Institutit për nxënësit që nuk dëgjojnë, ne besojmë në kultivimin jo
vetëm të bimëve, por edhe të dëshirave dhe mundësive.
Ja çfarë e bën serën tonë të jashtëzakonshme:
Benefitet Terapeutike: Kopshtaria ofron benefite terapeutike, duke ndihmuar nxënësit të
përmirësojnë aftësitë motorike, fuqizimin e sensoreve dhe zhvillimin kognitiv.
Mësimi Gjatë Gjithë Vitit: Pavarësisht nga moti, sera jonë ofron një mjedis mësimi gjatë gjithë vitit.
Është një klasë pa mure ku fëmijët mund të eksplorojnë natyrën.
Kultivimi i Pavarësisë: Përmes kopshtarisë, nxënësit fitojnë një ndjenjë pavarësie dhe arritjeje. Ata
mësojnë të kujdesen për bimët dhe të shohin frytet e punës së tyre, duke rritur vetëvlerësimin.
Angazhimi i Komunitetit: Sera mund të shërbejë si një qendër angazhimi komunitar. Një vend ku
familjet, vullnetarët dhe komuniteti lokal mblidhen për të mbështetur rritjen dhe edukimin e nxënësve.
Edukimi Mbi Mjedisin: Sera shërben gjithashtu si një oaz e miqësor ndaj mjedisit, duke mësuar
nxënësit për praktikat që ruajnë mjedisin dhe rëndësinë e mmbrojtjes së mjedisit.
Marrëdhënjet sociale: Më e rëndësishmja, sera është vendi i harmonisë, të qeshurave, miqësisë dhe
lidhjeve me njerëzit.

CFLI #CanadainAlbania #GreenHouse

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »