Kryesia

Organet drejtuese të shoqatës janë:

1. Asambleja e Përgjithshmë - Bordi drejtues si organ vendimarrës i përbërë nga të rinj me aftësi te kufizuar dhe të rinj të tjerë;

2. Drejtori ekzekutiv – përfaqësues ekzekutiv i shoqatës;

3. Stafi i Përtej Barrierave përbehet nga 6 punonjes nga të cilet 2 janë të punësuar me kohë të plotë dhe 4 punonjes me kohë të pjesshme, 4 EVS (vullnetare të huaj) dhe 3 persona të tjerë që ofrojnë punën e tyre vullnetarë. Shoqata operon me projekte, në kohën kur aprovohen këto projekte, pjestare të stafit punësohen në menyrë sezonale;

4. Ndjekja e aktivitetit ekonomiko-financiar të organizatës behet nga përgjegjesi i financave i cili varët nga drejtori ekzekutiv dhe vendoset me miratim të bordit drejtues. Organizata bën mbylljen e rregullt të bilanceve në fund të vitit të miratuara nga ekspert kontabël.